"Wiejska Szkoła Umiejętności" - Działanie 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Konkursu nr 2/POKL/7.3/2008 ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Głównym celem projektu jest zwiększenie społecznej aktywności i integracja mieszkańców Gminy Rajcza. Jego istotą jest stworzenie możliwości rozwoju poprzez wyposażenie uczestników w podstawowe kompetencje społeczne, w szczególności współdziałania i przedsiębiorczości oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Cel ten zamierzamy zrealizować poprzez szkolenia oraz indywidualne doradztwo. Cele szczegółowe to przede wszystkim:
  • wyzwolenie energii społecznej
  • wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym
  • zainicjowanie potrzeby oddolnych inicjatyw
  • wzmocnienie przedsiębiorczości społecznej

Program:
W programie szkolenia znajdują się zagadnienia, których znajomość jest niezbędna do uruchomienia działalności agroturystycznej i obsługi ruchu turystycznego. Dla każdego uczestnika proponujemy 3 rodzaje szkoleń:

  • Szkolenia "miękkie" (5 godz.) wyzwalające energię, moc sprawczą, prezentujące przykłady dobrej praktyki (np. wioski tematyczne), jak scalić mieszkańców w działaniu. Ich zadaniem będzie eliminowanie bariery psychologicznej, na którą napotykają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w celu przywrócenia ich do aktywności zawodowej.
  • Szkolenia "twarde" (15 godz.) z zakresu jak poprowadzić gospodarstwo agroturystyczne, jak wykorzystać zasoby naturalne, jak wypromować wieś, czy też jak zająć się ogrodnictwem. Uczestnicy będą mogli zapoznać się z podstawowymi przepisami prawnymi, sposobami zakładania własnej działalności gospodarczej oraz z zasadami prowadzenia firmy.
  • Dodatkowo proponujemy dla każdego uczestnika indywidualne doradztwo w zakresie konkretnych potrzeb i oczekiwań związanych z prowadzeniem działalności agroturystycznej (1 godzina). Udział w szkoleniu potwierdzony jest stosownym zaświadczeniem o ukończeniu kursu.

Organizacja szkolenia:
Zajęcia dla uczestników odbywają się w salach szkolnych Szkoły Podstawowej Fundacji "Elementarz" (Sól Kiczora 297) jeden raz w miesiącu, w okresie od października 2009 r. do lutego 2010 r. (w soboty, 4 spotkania po 5 godzin szkolnych).

Dokumenty do pobrania: