"Szkolenia moją szansą na sukces"

Głównym celem projektu "Szkolenia moją szansą na sukces" realizowanym w ramach Działania 9.5 POKL jest opracowanie i upowszechnienie raportu zawierającego analizę potrzeb ludności gmin jurajskich województwa śląskiego w zakresie potrzeb edukacyjnych tj. podnoszenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji związanych z działalnością turystyczną, a w szczególności agroturystyką.

Celami szczegółowymi będą: przeprowadzenie badań ankietowych oraz organizacja spotkań promocyjno-informacyjnych. Cel naszego projektu jest zgodny z celem jaki został określony dla Działania 5 Priorytetu 9 POKL, który zakłada pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców. Badanie zostanie przeprowadzone wśród 500 mieszkańców 9 gmin jurajskich należących do województwa śląskiego.