"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Zarszyn i Olszanica" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest niwelowanie gorszych szans edukacyjnych 160 dzieci w wieku 3-5 lat, mieszkających na terenach wiejskich w gminach Zarszyn i Olszanica, poprzez uruchomienie od stycznia 2010 r. siedmiu punktów przedszkolnych. Realizacja projektu umożliwi dzieciom lepsze przygotowanie do szkoły, poprzez pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Oprócz zajęć przedszkolnych, dzieci będą objęte edukacją logopedyczną oraz opieką psychologa. Projekt kierujemy zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i ich rodziców, których włączymy w życie zespołu przedszkolnego. Szczególny nacisk położymy na wzrost roli ojców w opiece nad dziećmi i ich zaangażowanie w życie zespołów przedszkolnych.

Nadzór nad pracą ośrodków sprawować będzie Fundacja "Elementarz", nadzór pedagogiczny - Podkarpackie Kuratorium Oświaty.

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie - Instytucję Wdrażającą dla Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dokumenty do pobrania:


Z projektem powiązane są punkty przedszkolne w:
  • Paszowej
  • Rudence
  • Zarszynie
  • Nowosielcach
  • Odrzechowej
  • Jaćmierzu
  • Bażanówce