"Wiejskie Ośrodki Rozwoju Dziecka w gminach Bejsce, Czarnocin,Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota" - Działanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu jest niwelowanie gorszych szans edukacyjnych 160 dzieci w wieku 3-5 lat, mieszkających na terenach wiejskich w gminach Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Skalbmierz i Złota, poprzez uruchomienie od października 2009 r. pięciu punktów przedszkolnych.

Realizacja projektu umożliwi dzieciom lepsze przygotowanie do szkoły, poprzez pełniejszy rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny. Oprócz zajęć przedszkolnych, dzieci będą objęte edukacją logopedyczną oraz opieką psychologa. Dodatkowo w ośrodku w Wetlinie prowadzone będą zajęcia z języka angielskiego oraz rytmiki.

Projekt kierujemy zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym, jak i ich rodziców, których włączymy w życie zespołu przedszkolnego. Szczególny nacisk położymy na wzrost roli ojców w opiece nad dziećmi i ich zaangażowanie w życie zespołów przedszkolnych.

Nadzór nad pracą ośrodków sprawować będzie Fundacja "Elementarz", nadzór pedagogiczny - Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Środki na realizację projektu pozyskaliśmy w ramach konkursu ogłoszonego przez Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego - Instytucję Wdrażającą dla Działania 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokumenty do pobrania:


Z projektem powiązane są punkty przedszkolne w: